Poszukiwani pracownicy

Aktualne oferty pracy

WICEPREZES ZARZĄDU

Poznaj szczegóły Zamknij
Miejsce pracy: Opakomet S.A., Kraków

Rada Nadzorcza

Spółki OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Spółki OPAKOMET S.A. do spraw rozwoju i marketingu

 

1.Kandydat na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki OPAKOMET S.A. do spraw rozwoju i marketingu musi spełniać łącznie następujące warunki:

a.) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b.) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c.) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d.) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e.) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,

f.) brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.

 

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a.) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b.) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c.) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d.) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e.) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:

a.) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b.) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

c.) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);

d.) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);

e.) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);

f.) aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) lub oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f).

 

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a.) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

b.) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata
w pracy zawodowej;

c.) kopię dowodu tożsamości.

7. Pisemne zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza OPAKOMET S.A. ul. Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać  w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00), do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki.

8. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, mogą zwrócić się  z pisemnym wnioskiem, o udzielenie podstawowych informacji o Spółce, począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w godzinach 9.00-14.00 po uprzednim ustaleniu terminu z sekretariatem Spółki. Warunkiem udostępnienia informacji jest złożenie przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności. Zakres informacji, które mogą zostać przekazane kandydatom to: Statut Spółki, sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, Regulamin Organizacyjny Spółki OPAKOMET Spółka Akcyjna.

 

9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 13 grudnia 2018 r. po godzinie 15.00.

 

10. Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Rada Nadzorcza.

 

11. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

12. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu
14 grudnia 2018 r., w siedzibie Spółki.
Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony.

 

13. Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będą w szczególności:

a.) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;

b.) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c.) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;

d.) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

e.) marketingu i sprzedaży.

 

14. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 

15. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

 

16. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

17. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka OPAKOMET S.A. zwana dalej „Administratorem danych”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki OPAKOMET S.A. do spraw rozwoju i marketingu zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki OPAKOMET S.A. do spraw rozwoju i marketingu jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych

Aplikuj

Załącz plik z CV(format: PDF, DOC, DOCX, ODT)

Załącz list motywacyjny(format: PDF, DOC, DOCX, ODT)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU

pełny etat
Poznaj szczegóły Zamknij
Miejsce pracy: Kraków

 WYMAGANIA :

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej
 • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • znajomość zagadnień planowania strategicznego i operacyjnego
 • znajomość zagadnień analizy finansowej oraz controllingu
 • odpowiedzialność, rzetelność i lojalność
 • umiejętności analityczne, innowacyjność, kreatywność oraz otwartość na nowe rozwiązania
 • umiejętność pracy w zespole

OPIS   STANOWISKA :

 • koordynacja i monitorowanie wszelkich aspektów rachunkowości Spółki
 • sporządzanie raportów dotyczących  sprzedaży, produkcji itp.
 • monitorowanie i raportowanie sytuacji finansowej Spółki,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych na potrzeby Zarządu
 • sporządzanie niezbędnych informacji dla instytucji zewnętrznych

 OFERUJEMY :

 • samodzielną i  odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie oraz możliwości rozwoju zawodowego
 • dobre warunki finansowe pracy
 • niezbędne narzędzia pracy

 

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

 ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Controllingu.”

 Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na ofercie umieścić klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Controllingu  oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.

 Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie OPAKOMET S.A.  z siedzibą w Krakowie, ul. Karola Łowińskiego 7D

 Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Żądanie usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Informujemy, że w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych  

można się kontaktować telefonując pod numer: (12) 617 01 05 lub pisząc na adres mailowy: rodo@opakomet.krakow.pl.

 

 

Aplikuj

Załącz plik z CV(format: PDF, DOC, DOCX, ODT)

Załącz list motywacyjny(format: PDF, DOC, DOCX, ODT)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

PAKOWACZ

pełny etat
Poznaj szczegóły Zamknij

W  związku z dynamicznym rozwojem  produkcji    pilnie poszukujemy  kandydatów na stanowisko :

 

PAKOWACZ

 

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • dyspozycyjność, praca na trzy zmiany w ruchu ciągłym,
 • umiejętności organizacji pracy własnej oraz współpracy z zespołem

 

KLUCZOWE   ZADANIA:

 • pakowanie wyprodukowanych wyrobów  z tworzyw sztucznych
 • obsługa przydzielonych maszyn
 • kontrola procesu produkcyjnego

 

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne warunki finansowe
 • zapewniamy szkolenia na stanowisku pracy
 • samodzielną i odpowiedzialną  pracę w rozwojowej branży

 

 

INFORMACJA: 12/416 32 32

               12/617 01 05

               785 055 188

Aplikuj

Załącz plik z CV(format: PDF, DOC, DOCX, ODT)

Załącz list motywacyjny(format: PDF, DOC, DOCX, ODT)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

To nie wszystko

Brak oferty dla Ciebie?

Jeśli wśród aktualnych ogłoszeń nie znalazłeś odpowiedniego dla Ciebie – wypełnij formularz aplikacji spontanicznej. Twoje zgłoszenie umieścimy w naszej bazie danych.

Odezwiemy się do Ciebie, jak tylko pojawi się stanowisko pracy adekwatne do Twojego doświadczenia.

Załącz plik z aplikacją
(format: PDF, DOC, DOCX, PPT)

Masz pytania?

Kontakt z Opakomet S.A.

Opakomet S.A.
ul. Karola Łowińskiego 7d
31-752 Kraków

tel. (12) 416-32-32 / (12) 416-33-33
fax. (12) 416-30-90
opakomet@opakomet.com.pl